Dokumentation og kontrol bærende konstruktioner

Hvis afvigelsen omfatter brug af normsystemer fra lande, som ikke anvender Eurocodes, skal det dokumenteres, at afvigelsen på alle måder er forsvarlig; herunder at det anvendte sikkerhedssystem tager højde for alle forhold og usikkerheder ved projektering og udførelse under danske forhold, herunder blandt andet laster og materialer. SBi-anvisningDokumentation og kontrol af bærende konstruktioner: Konstruktionsdokumentation: A1. En bebyggelse består af tre bygværker: et bygværk på 20 etager og et bygværk på 5 etager, der i stueetagen har en konstruktion med et spænd på 20 meter, der indeholder en kantine med plads til mennesker og på taget har en let bygning for ventilation. Den statiske dokumentation omfatter: A. Grænseflader er de områder, hvor konstruktionsafsnit fysisk møder hinanden. Principper for konstruktionernes robusthed specificeres i henhold til Eurocode 0 Dansk Standard, a for den aktuelle konsekvensklasse. Bygværkets art, omfang og anvendelse beskrives, og det angives, hvilke brugerfunktioner bygværket indeholder på kort og langt sigt. Eventuelle konsekvenser af anvendelse af prøvningsresultater i forhold til det anvendte sikkerhedsniveau beskrives i A1. Eksempel på fire konstruktionsafsnit, der mødes i konstruktionen: Konstruktionsafsnit 1: Huldæk, fx projekteret af leverandør, Konstruktionsafsnit 2: Kompositbjælke fx projekteret af leverandør, Konstruktionsafsnit 3: Pladsstøbt dækkonstruktion fx projekteret af rådgiver og Konstruktionsafsnit 4: Fugearmering fx projekteret af rådgiver. Når et konstruktionsafsnit videreføres for projektering af en afsnitsprojekterende, skal grænseflader i forhold til andre konstruktionsafsnit være klart definerede og beskrevne, så der foreligger et dækkende, entydigt og konsistent grundlag for projektering af de enkelte konstruktionsafsnit. Bygningerne inddeles i to eller flere separate grupper af bygninger, som udgør bygværker. De bærende konstruktioners art og opbygning beskrives overordnet. I henhold til Bygningsreglement skal ansøgning om byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse for konstruktioner henført til konstruktionsklasse vedlægges en erklæring fra en statiker, som er certificeret i henhold til certificeringsbekendtgørelsen Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen b. Erfaringer fra Anerkendelsesordningen for statikere IDA, med hensyn til udformning af statisk dokumentation og anerkendte statikeres virke har indgået i udarbejdelse af anvisningen. Afvigelser og tilnærmelser beskrives. Hvis hele projekteringen udføres af én aktør, er det principielt ikke nødvendigt at opdele bygværket i konstruktionsafsnit, se eksempel i figur 7. Der redegøres for konstruktionernes statiske virkemåde, og eventuelle forudsætninger for virkemåden anføres. Myndighedsdokumentationen omfatter de væsentligste dele af den statiske dokumentation, en starterklæring fra certificeret statiker for ansøgning om byggetilladelse samt en sluterklæring fra certificeret statiker for søgning om ibrugtagningstilladelse. Eksempel på ændring af konstruktion: Hulskæring i eksisterende simpelt understøttet betonbjælke for fremføring af ventilation. Hvad er forskellen på at udarbejde, kontrollere og godkende en dokumentation?

Konstruktionsklassen kan betragtes som et udtryk for det dokumentations- og kontrolniveau, der kræves opfyldt for en given konstruktion. Projektdokumentation, jf. SBi-anvisningVurdering af eksisterende konstruktioners bæreevne Pedersen, angiver metoder til vurdering af sikkerheden i sådanne situationer. Statisk projektredegørelse, der beskriver og dokumenterer projektering og udførelse, og som minimum indeholder beskrivelse af byggeriet, valg af konstruktionsklasser og dokumentationherfor, projekteringens og udførelsens organisering og koordinering og en dokumentliste. Eksempelvis kan de projekterende og de udførende have selvstændige og af hinanden uafhængige aftaler med bygningsejeren; eller de projekterende kan være knyttet med en aftale til de udførende. Konstruktionsændringer opdateres til som-udført-dokumentation, hvis afvigelser i materialeparametre eller det udførte er på den usikre side i forhold til det projekterede. Specifikationen skal være dokumenteret, dvs.

MCCULLOCH GBBP OPERATOR'S MANUAL Pdf Download | ManualsLib

Hvis der stilles krav om dokumentation af konstruktionernes ydeevne gennem forsøg, beskrives disse i henhold til Eurocode 0, Anneks C og D Dansk Standard, a. Hvor en ny konstruktion efter indbygning i et eksisterende bygværk, overtager de eksisterende konstruktioners funktion, kan der ses bort fra de eksisterende konstruktioners kompleksitet i den permanente tilstand, hvis disse ikke længere har en konstruktiv funktion. For konstruktionsklasse KK1 vil det normalt være tilstrækkeligt at udarbejde en statisk dokumentation for hovedkonstruktioner, hvor der eventuelt kan henvises til en generel statisk dokumentation for de enkelte konstruktionsdele, fx vægge og fundamenter. Desuden anføres eventuelle særlige sikkerhedskrav eller analyser af sikkerheden, som måtte være påkrævet på grund af bygværkets karakter, jf. Den statiske dokumentation af et bygværks konstruktive egenskaber svarer i princippet til handelsprodukters dokumentation af tekniske egenskaber, jf. Udviklingen af byggeriets dokumentation af sikkerhedsmæssige forhold har været domineret af bygningsmyndigheders krav til dokumentation som grundlag for tilladelser til et byggeri. Det fremgår af BR18, §at gældende normer og standarder kan fraviges, hvis det på anden vis sikres og dokumenteres, at en afvigelse er forsvarlig, og der opnås et sikkerhedsniveau, som krævet i Eurocode 0 inklusive nationalt anneks Dansk Standard a. Sluterklæring skal udarbejdes af den certificerede statiker og skal angive at dokumentationen for bærende konstruktioner, jf. Konstruktionsklassen kan betragtes som et udtryk for det dokumentations- og kontrolniveau, der kræves opfyldt for en given konstruktion. Registrer dig for at opnå eksklusiv adgang til vores fulde sortiment og priser Tilmeld dig Få mere at vide om fordelene. Blandt de projektspecifikke forhold vil for eksempel være oplysninger om resultater af forundersøgelser, valg af IKT-værktøjer samt forudsætninger om statisk virkemåde, robusthed, brand, laster, materialer og funktionskrav. Indtil da var ingeniørarbejde hovedsageligt baseret på lærebøger, eget kendskab til materialer samt udveksling af viden med kollegaer gennem faglige netværk og tidsskrifter. For konstruktionsklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret statiker, skal tredjepartskontrollanten tillige udarbejde en starterklæring, der angiver: at der er valgt de korrekte konstruktionsklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende, at dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. Konstruktionsgrundlag, der skal danne et ensartet og konsistent fælles grundlag for projekteringen og en efterfølgende forståelse af de bærende konstruktioner. En blandt flere grænseflader i denne samlingsdetalje: Huldæk projekteres af fx en leverandør, og det er leverandøren, der fastlægger reaktionerne, der virker som last på en kompositbjælke, som projekteres af fx en anden leverandør. Det må i hvert enkelt tilfælde vurderes, hvornår et indgreb i konstruktionerne eller en ændret anvendelse er så væsentlig, at konstruktionen må dokumenteres på ny. Tilsvarende skal det dokumenteres, at svigt i konstruktionsafsnittene C i ikke medfører svigt i hverken konstruktionsafsnittene A i eller B i. Følgegruppens medlemmer takkes for konstruktive bidrag til anvisningens udarbejdelse. Wi -Fi password and confirm. Hvornår erfaringen er tilstrækkelig til, at konstruktionstypen kan anses for traditionel, beror på den aktuelle situation og den aktuelle konstruktionstype, og må vurderes i det konkrete tilfælde; jo flere nye forhold konstruktionen rummer eller forudsætter, fx anvendelse, materialer, virkemåde, beregningsmetode eller udførelsesteknikker, desto flere projekter må anses for nødvendigt for at have opbygget den nødvendige erfaring med usikkerheder ved konstruktionstypen, så den kan betragtes som traditionel. Desuden redegøres for, hvordan tvangsdeformationer håndteres, fx ved opdeling i dilatationsafsnit. Gældende normer og standarder bør overholdes, også selvom der ikke er henvist hertil i bygningsreglementet. BR18 stiller krav til såvel de bærende konstruktioners ydeevne som til dokumentationens indhold, form og kontrol. Ved vedligeholdelse af en sådan eksisterende konstruktion, hvor gammelt erstattes med tilsvarende nyt, men hvor der ikke ændres ved konstruktionens virkemåde, kan reglerne på tidspunktet for den oprindelige projektering anvendes. Konstruktionsgrundlag ; eller der under udførelse afviges fra det projekterede, enten som følge af en beslutning om ændring af de konstruktive løsninger; fx fordi jordbundsforholdene viser sig anderledes end forudsat ved projekteringen; eller fordi der opstår afvigelser fra udførelsesgrundlaget, fx ved misforståelser eller fejlagtig udførelse.

Ved byggeriets afslutning og ibrugtagning skal den statiske dokumentation dokumentere de aktuelle forhold i bygværket. Det fremgår af BR18, §at gældende normer og standarder kan fraviges, hvis det på anden vis sikres og dokumenteres, at en afvigelse er forsvarlig, og der opnås et sikkerhedsniveau, som krævet i Eurocode 0 inklusive nationalt anneks Dansk Standard a. Find din Nedis-forhandler Find den nærmeste butik eller webshop Find en forhandler. Köpte två och den ena fungerar som den ska. Udførelsesgrundlag specificerer kravene til udførelsen og omfatter blandt andet byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskrivelser, bygningsmodeller, tegninger, mængdefortegnelser, tidsplaner, plan for sikkerhed og sundhed, arbejdstegninger og -instrukser.

Bruksanvisning Nedis WIFIPFWT (8 sidor)

Renovering, ombygning eller ændret anvendelse af eksisterende, bærende konstruktioner dokumenteres på samme måde som ved nybyggeri. Det er den bygværksprojekterende, der skal sikre formidlingen af informationer i sådanne iterative forløb. Stilladser for konstruktioner, fx afstivninger og understøtninger for konstruktionsdele, byggegruber og forme for pladsstøbt beton. En dækkende dokumentation skal påvise overensstemmelse mellem alle stillede krav og løsningen. Eurocode 0, Anneks B Dansk Standard, a. Indholdet af de enkelte dele beskrives i de efterfølgende afsnit. Redegørelsen beskriver principperne for lastnedføringen gennem konstruktionerne, inklusiv fundamenter, for både lodrette og vandrette laster. Hensigten med afsnittet er at oplyse om alle de forhold i grunden, som kan have geoteknisk betydning for bygværket og for forholdene under udførelsen. Indtil da var ingeniørarbejde hovedsageligt baseret på lærebøger, eget kendskab til materialer samt udveksling af viden med kollegaer gennem faglige netværk og tidsskrifter. Øvrige dele af taget, fx lægter, tagdækning og vindafstivning, indgår i andre konstruktionsafsnit eller udgør selvstændige konstruktionsafsnit. Ved ombygning, renovering eller ny anvendelse af eksisterende konstruktioner anføres de konstruktionsnormer og standarder, som lægges til grund for projekteringen og den statiske dokumentation, se afsnit 1. Ved anvendelse af sådanne løsninger skal det sikres, at disse er i overensstemmelse med regler i gældende normer og standarder — og altså ikke er forældede — samt bygger på nyeste viden inden for relevante tekniske områder. Hvis forudsætningerne for denne dokumentation ikke svarer til dokumentation af nyopførte konstruktioner, må den eksisterende konstruktion anses for kompleks; fx hvis der ikke er normer og standarder, som dækker de pågældende eksisterende konstruktioner. Anvisningen giver desuden en række oversigter og råd om håndtering af den statiske dokumentation, blandt andet hvordan de enkelte dele administreres, dokumenteres, identificeres og udformes. Alment teknisk fælleseje kan anvendes som reference for en løsning. Anvendes en prøvning direkte for dokumentation af en konstruktionsdels bæreevne, skal der anvendes statiske modeller og lastmodeller ved prøvningen, som svarer til de statiske virkemåder, laster og lastkombinationer, som konstruktionsdelen udsættes for i bygværket, se anneks D i Eurocode 0 inklusive nationalt anneks Dansk Standard a. Koordinering og videreførelse af særlige kontrolpunkter for udførelsen i B2. Hvis hele projekteringen udføres af én aktør, er det principielt ikke nødvendigt at opdele bygværket i konstruktionsafsnit, se eksempel i figur 7. Produkter pr. Tabel 5. En konstruktion er opdelt i konstruktionsafsnit, som henføres til hver sine konstruktionsklasser, fx:. For alle grænseflader angives laster, udformning, funktionskrav m.

Find den nærmeste butik eller webshop. For eksempel kan nyindretning af en bygning med henblik på ændret anvendelse medføre væsentlig øget brandbelastning fra nye indvendige vægge eller gulvbelægninger og således kræve ny dokumentation af konstruktionens sikkerhed for brand. For indholdet af de nævnte dokumenter, se afsnit 2Konstruktionsdokumentationog afsnit 3Projektdokumentation. Hulskæring for dør i eksisterende væg, som medfører omlejring af kraftveje. Hvordan kan digitale modeller indgå i dokumentationen? Statisk Projektredegørelse. Konstruktionsgrundlag indeholder ikke statiske beregninger.

Confirm your phone is conn ected to the Wi -Fi network to wh ich the device will be added, enter t he. I udgives Redegørelse for den statiske dokumentation Erhvervs- og Byggestyrelsen, som Bilag 6 til Bygningsreglement BR95 Bygge- og Boligstyrelsen,der er en vejledning til kommunalbestyrelser og projekterende. Desuden har anvendelsen af IKT-systemer Informations- og Kommunikationsteknologi til støtte for statiske beregninger åbnet for en betydelig større kompleksitet i konstruktionerne og vanskeliggjort kontrol af beregningers rigtighed. Ændringer af konstruktionen, fx virkemåde eller konstruktionstype, kan ændre forudsætninger for valg af konstruktionsklasse efter udstedelse af byggetilladelse. Konstruktionsdokumentation, jf. Der vil normalt være flere konstruktionsafsnit, der har samme konsekvensklasse og konstruktionsklasse. Tabel 4. For konstruktionsklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret statiker, skal tredjepartskontrollanten tillige udarbejde en starterklæring, der angiver: at der er valgt de korrekte konstruktionsklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende, at dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. I iværksættes for første gang krav til kvalitetsstyring og kontrol af udførelse Anneks B5 Dansk Standard. Bag gennemførelsen af et byggeprojekt står et kompliceret netværk af aktører, faglige discipliner, aftaler og faser, der er forskellige fra byggeprojekt til byggeprojekt. Anvisningen kan også anvendes som lærebog ved ingeniøruddannelser. Projekteringen skal planlægges og gennemføres på en måde, som sikrer sammenhæng i såvel konstruktioner som den statiske dokumentation. Derefter fulgte hurtigt Normer for Jærnbetonkonstruktioner i Dansk Ingeniørforening, og Normer for Beregning af Husbygningskonstruktioner i Dansk Ingeniørforening,som indeholder de første egentlige normer for laster og forskrifter for dokumentation af en konstruktions bæreevne. For et bygværk udarbejdes én og kun én statisk dokumentation, og en statisk dokumentation dækker ét og kun ét bygværk. Ved byggeriets afslutning skal den statiske dokumentation være retvisende for at opfylde sit formål om at dokumentere det faktisk udførte byggeri. Et eksempel på klassifikation af byggeprocessen og dens aktører findes i bips-publikation A, Dokumenthåndtering bips, b. Det må i hvert enkelt tilfælde vurderes, hvorvidt en afvigelse giver anledning til opdatering af dokumentationen, fx kan udskiftning af et materiale med et andet materiale med samme eller tilsvarende mekaniske og holdbarhedsmæssige egenskaber almindeligvis anses for ubetydelig, mens ændring af statisk system eller udførelsesmetode almindeligvis giver anledning til opdatering af dokumentationen. Hvilken dokumentation er tilstrækkelig i konstruktionsklasse 1? Figur 8. Hensigten er at give en generel forståelse af konstruktionernes art og af, hvordan konstruktionerne er opbygget og funderet. Desuden anføres eventuelle særlige sikkerhedskrav eller analyser af sikkerheden, som måtte være påkrævet på grund af bygværkets karakter, jf. Her ses for første gang et autoritativt bud på, hvad en statisk dokumentation bør omfatte. Den statiske dokumentation i A4. Ved simple konstruktioner forstås konstruktioner, hvor lastnedføringerne både vandret og lodret er overskuelige, og ligevægtstilstande og lastvirkninger kan bestemmes på en enkel måde uden særlige forudsætninger eller værktøjer; fx statisk bestemte konstruktioner af søjler, skiver, plader og bjælker.

Hvor der bygges nær eller i eksisterende byggeri, skal den statiske dokumentation omfatte specifikation af krav, der skal opfyldes, for sikring af disse. Figur 7. Under udførelsen vil den bygværksprojekterende ud over færdiggørelse af egen projektering også skulle koordinere og samle dokumentation fra de afsnitsprojekterende samt dokumentation for konstruktion som udført og kontrol af udførelse fra de udførende. Anvisningen er rettet mod byggeriets projekterende og udførende parter samt bygningsejer og myndigheder. Definition af konstruktionsafsnit og grænseflader, se afsnit 1.

Dokumentation af bærende konstruktioner (§ 494 - § 505)

I dag er der mange velafprøvede muligheder og metoder for at dokumentere ydeevnen for et bygværk før udførelse. Konstruktionsgrundlag deles i to dele:. Figur 1. Denne vurdering indgår i afsnittet om Forundersøgelser, Eksisterende konstruktioner i A1. Grundens forhold, funderingsforhold, grundvandsforhold, vandstrømninger m. For konstruktionsklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret statiker, skal tredjepartskontrollanten tillige udarbejde en sluterklæring, der angiver: at dokumentationen viser, at anvendte konstruktionsklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen, at dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. Der redegøres for konstruktionernes statiske virkemåde, og eventuelle forudsætninger for virkemåden anføres. Der stilles færrest krav til konstruktioner i konstruktionsklasse 1 og flest krav til konstruktioner i konstruktionsklasse 4. Omfang af konstruktionstegninger og modeller beskrives. Sandsynligheden for svigt — eller rettere afvigelser fra accepteret sandsynlighed for svigt — vurderes ved indikatorer for sandsynlighed for fejl og mangler, som kan lede til svigt, udtrykt ved: konstruktionens kompleksitet og erfaringen med konstruktionen. Konstruktionstyper behandlet i det almene tekniske fælleseje kan almindeligvis betragtes som traditionelle, men ikke alle traditionelle konstruktionstyper er behandlet i det almene tekniske fælleseje. Bent Feddersen Rambøll har stået for manuskriptet. De første tre dele dokumenterer tilsammen, hvordan de bærende konstruktioner i bygværket ved afslutningen af dokumentationen opfylder kravene til ydeevne og anvendelse. Köpte två och den ena fungerar som den ska. Konstruktion som udført. Bag gennemførelsen af et byggeprojekt står et kompliceret netværk af aktører, faglige discipliner, aftaler og faser, der er forskellige fra byggeprojekt til byggeprojekt. Disse forhold stiller særlige krav til dokumentationens sammensætning, indhold og styring. Bygningerne inddeles i to eller flere separate grupper af bygninger, som udgør bygværker. Samling af dokumentation for gennemført kontrol af udførelsen i B3. Den bygværksprojekterende skal påse, at den statiske dokumentation dokumenterer konstruktionens ydeevne i sin helhed, så den statiske dokumentation er dækkende, konsistent og opfylder sit formål, jf. Alment teknisk fælleseje kan være udarbejdet af brancheforeninger eller andre interesseorganisationer, som gennem lang tids virke som publicist af teknisk, produktneutralt materiale har vundet hævd som alment teknisk fælleseje. Enter received verification code and pick your own password.

Tabel 6. Konstruktionsdokumentation omfatter derudover A5. En organiseret håndtering af den statiske dokumentation undervejs i projekteringen og udførelsen er af afgørende betydning for dokumentationens kvalitet ved byggeriets afslutning. Dette har betydning for, at såvel de enkelte dele af den statiske dokumentation er retvisende, som at der er sammenhæng mellem de enkelte dele af den statiske dokumentation. Konstruktionsgrundlag, der skal danne et ensartet og konsistent fælles grundlag for projekteringen og en efterfølgende forståelse af de bærende konstruktioner. AP mode by following the steps below. Såfremt de fire konstruktionsafsnit i bygværket er statisk uafhængige, indplaceres disse i følgende konstruktionsklasser:.