REMS GmbH & Co KG - Radialpressning

Software Alle anzeigen. Artikel 6 1. Gira G1 Bruksanvisning firmware version 3. Bedienungsanleitungen Alle anzeigen. Äldre eller individuella versioner för er befintliga BEGO-produkt kan endast hittas genom att skriva in artikelnumret i samband med satskoden. Den rättsliga grunden för behandling av dessa data är ditt samtycke enligt artikel 6. Tillverkaren ska ha ett system för att tydligt ange när bruksanvisningen har reviderats och för att informera alla användare av produkten om detta, om revideringen var nödvändig av säkerhetsskäl. To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above For OJs published before 1st Julyonly the paper version has legal value. Programvara bruksanvisningar Antal manualer: Populärt nytt. Denna tjänst gör det möjligt för oss att visa interaktiva kartor och för användaren att använda kartfunktionen på ett bekvämt sätt. Den internetadress som visas i enlighet med artikel 6. Välkommen till databasen för bruksanvisningar av BEGO-gruppen Använd de fält som visas för att komma till önskad bruksanvisning. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Om du vill besöka vår webbplats, samlar vi in följande data, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna ska kunna visa vår webbplats och garantera stabiliteten och säkerheten rättslig grund är artikel 6. För produkter med angivet utgångsdatum, utom implantat, ska tillverkaren hålla bruksanvisningen tillgänglig i elektronisk form för användarna i minst två år efter den sist tillverkade produktens utgångsdatum. Sådana tillverkare av de produkter som avses i artikel 3 som tillhandahåller bruksanvisningar i elektronisk form i stället för i pappersform ska göra en dokumenterad riskbedömning som omfattar minst följande: a Den avsedda användarens kunskap och erfarenhet, i synnerhet när det gäller produktens användning och användarnas behov. Personuppgifter är alla uppgifter som kan relateras till dig som person, t. Sessionskakorna raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren. Oavsett de språkkrav som lagstiftningen i medlemsstaterna ställer på tillverkarna bör de tillverkare som tillhandahåller bruksanvisningar i elektronisk form ange på sin webbplats på vilka unionsspråk dessa bruksanvisningar finns. Uppgifterna ges i PDF-format. Cyberlink PowerDirector 12 anvisning.

Quick search. För att användarna ska ha villkorslös tillgång till bruksanvisningar i elektronisk form och för att det ska vara lätt att sprida information om uppdateringar och produktvarningar bör bruksanvisningarna även finnas tillgängliga på en webbplats. Vänligen arbeta alltid enligt de instruktioner som för tillfället lagras i databasen, eftersom det finns risk för att de ersätts lokalt av en ny version utan något meddelande! För produkter med angivet utgångsdatum, utom implantat, ska tillverkaren hålla bruksanvisningen tillgänglig i elektronisk form för användarna i minst två år efter den sist tillverkade produktens utgångsdatum. Produktinformation Gira Control 19 Client Styr innovativ installationsteknik med ett finger Artikelnr. Detta förutsätter ett elektroniskt samtycke enligt artikel 7 GDPR. Use quotation marks to search for an "exact phrase".

Gira TKS-IP-Gateway

De angivna uppgifterna behandlas för att hantera ansökningsförfarandet. Egenskaperna hos den miljö där produkten kommer att användas. Om du har ett Google-användarkonto och är inloggad på ditt Google-användarkonto när du besöker vår webbplats, samordnas dessa uppgifter direkt med ditt Google-användarkonto. Beileger Reklambanderoll Spel, skärmsläckare, skrivbordsbakgrunder Annonsmallar. Ange då märket och typen av produkt i sökrutan för att hitta manualen. Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse av att presentera våra affärspartner i den webbaserade karttjänsten enligt artikel 6. Om en tjänsteleverantör eller partner är baserad i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, informerar vi dig om konsekvenserna av detta i beskrivningen av den aktuella tjänsten. Du kan alltid radera webbkakorna i webbläsarens säkerhetsinställningar. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Det är alltid möjligt att göra ändringar i användarkontot eller radera det. Adobe Photoshop Lightroom 4 anvisning. Om du inte vill att informationen ska slås samman med ditt Microsoft-användarkonto, måste du logga ut från Microsofts användarkonto innan du använder kartfunktionen. Hinweise zur Datenverarbeitung und Datenschutzerklärung ×. Om vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på en intresseavvägning, kan du göra invändningar mot behandlingen. För att hålla de potentiella riskerna så låga som möjligt bör tillverkaren göra en särskild riskbedömning av lämpligheten att tillhandahålla bruksanvisningen i elektronisk form. Om förfrågan via kontaktformuläret eller e-postmeddelandet leder till ett ingånget avtal, är behandlingen av de tillhandahållna uppgifterna nödvändig för att uppfylla avtalet. Tillverkarna ska ha ett system för att tillhandahålla bruksanvisningar i pappersform utan extra kostnad för användaren, inom den tidsfrist som anges i den riskbedömning som avses i artikel 4 och senast inom sju kalenderdagar efter att begäran från användaren tagits emot eller vid leveransen av produkten om så begärs vid beställningen. Det kan minska miljöbelastningen och förbättra den medicintekniska industrins konkurrenskraft genom att kostnaderna minskar, samtidigt som säkerheten upprätthålls eller förbättras. Tillverkarna ska tillhandahålla information på produkten eller på ett informationsblad om förutsebara medicinska nödsituationer och, för produkter som är försedda med ett inbyggt system som visar bruksanvisningen, information om hur man startar produkten. Om tillverkaren tillhandahåller bruksanvisningen i elektronisk form i ett elektroniskt lagringsmedium tillsammans med produkten eller om produkten i sig är försedd med ett inbyggt system som visar bruksanvisningen, ska bruksanvisningen i elektronisk form också göras tillgänglig för användarna på en webbplats. Videos dieser Produktgruppe Radialpressning. Om du inte har samtyckt till att dina personuppgifter vidarebefordras, överförs ingen information till speditören. Title and reference.

PDF, 6. När du använder kartfunktionen får Microsoft de uppgifter som nämns i § 3. Utfärdad i Bryssel den 9 mars Need more search options? I utvalda länder har du möjlighet att välja en återförsäljare som blir din kontaktperson på plats, inom ramen för din beställning i vår webbutik. Denna tjänst gör det möjligt för oss att visa interaktiva kartor och för användaren att använda kartfunktionen på ett bekvämt sätt. Välj en av produktkategorierna för att enkelt hitta din manual.

Support | D-Link Sweden

Du kan beställa reklammaterial genom ett formulär som finns på vår webbsida. Beileger Reklambanderoll Spel, skärmsläckare, skrivbordsbakgrunder Annonsmallar. Den avsedda användarens kunskap om och erfarenhet av den maskinvara och programvara som krävs för att visa bruksanvisningen i elektronisk form. EU case-law Case-law Digital reports Directory of case-law. Hinweise zur Datenverarbeitung und Datenschutzerklärung ×. ZIP, 2. Produktinformation Gira Control 9 Client Styr innovativ installationsteknik med ett finger Artikelnr. Vid skickar då ett meddelande med en bekräftelselänk till den e-postadress du angett. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6. Användning av webbkakor: Våra webbplatser använder följande typer av webbkakor, vars omfattning och funktion förklaras nedan. Det kan inte rimligen förutses att produkten kommer att användas av andra personer. PDF, 6. För att göra detta måste du normalt lämna fler personuppgifter, som vi använder för att tillhandahålla den aktuella tjänsten. Om du vill ta emot e-post från oss, samlas personuppgifter in. Om en del av bruksanvisningen är avsedd för patienten får denna del inte tillhandahållas i elektronisk form. Adobe Premiere Pro CC anvisning. Den senaste versionen av Adobe Acrobat Reader är tillgänglig för gratis nedladdning från Adobes webbplats. Det rör sig normalt om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och IP-adress samt andra uppgifter som är nödvändig för betalningen. En unik referens som ger direkt tillträde och all annan information som användaren behöver för att identifiera och få tillgång till bruksanvisningen. Dessa sätts endast om du gett ditt uttryckliga tillstånd eller om du själv har aktiverat tredjepartsinnehållet med motsvarande symboler på webbplatsen t. Egenskaperna hos den miljö där produkten kommer att användas. Hinweis ×. Corel Pinnacle Studio 20 Ultimate anvisning. Den internetadress som visas i enlighet med artikel 6. Tillverkarna ska ha ett system för att tillhandahålla bruksanvisningar i pappersform utan extra kostnad för användaren, inom den tidsfrist som anges i den riskbedömning som avses i artikel 4 och senast inom sju kalenderdagar efter att begäran från användaren tagits emot eller vid leveransen av produkten om så begärs vid beställningen.

Vi vidarebefordrar dina angivna personuppgifter och uppgifterna för din beställning till PayPal för att utföra betalningen av fakturabeloppet. De är också bundna av våra instruktioner. För att läsa, visa och skriva ut dem måste ni ha lämplig programvara, till exempel Adobe Acrobat Reader. Tillverkarna ska tillhandahålla information på produkten eller på ett informationsblad om förutsebara medicinska nödsituationer och, för produkter som är försedda med ett inbyggt system som visar bruksanvisningen, information om hur man startar produkten. Tillverkaren ska i sin katalog eller annan relevant produktinformation lämna information om den programvara och maskinvara som krävs för att visa bruksanvisningen. För att göra detta måste du normalt lämna fler personuppgifter, som vi använder för att tillhandahålla den aktuella tjänsten. Official Journal.

Programvara bruksanvisning? Ladda ner din bruksanvisning gratis!

PDF, 1. Webbkakor kan inte köra program eller överför virus till din dator. Om du inte loggat in med ditt användarkonto, använder vi oss av den s. De syftar till att göra internetutbudet mer användarvänligt och effektivt. Bedienungsanleitungen Alle anzeigen. Den ska tillämpas från och med den 1 mars Use quotation marks to search for an "exact phrase". När det gäller vissa medicintekniska produkter kan det vara fördelaktigt för yrkesmässiga användare att få bruksanvisningen i elektronisk form i stället för i pappersform. En bruksanvisning i elektronisk form som tillhandahålls som komplement till en fullständig bruksanvisning i pappersform ska överensstämma med bruksanvisningen i pappersform. Om du lämnat samtycket till utlämningen av uppgifterna: e-postadress för paketmeddelande Den rättsliga grunden för detta är det frivilliga samtycket enligt artikel 6. Informationen om hur man får tillgång till bruksanvisningarna i elektronisk form ska innehålla följande: a All information som krävs för att man ska kunna se bruksanvisningen. Hit hör bl. Av säkerhets- och enhetlighetsskäl bör bruksanvisningar i elektronisk form som tillhandahålls som komplement till fullständiga bruksanvisningar i pappersform omfattas av denna förordning vad gäller krav avseende innehåll och webbplatser. Om en sådan bruksanvisning tillhandahålls på en webbplats ska webbplatsen uppfylla de krav som fastställs i artikel 7. Alla överföringar av personuppgifter till ett tredje land eller en internationell organisation är underkastad lämpliga garantier, såsom beskrivs i artikel 46 GDPR. Det samma gäller för initiativansökningar. Kontrollen ska göras på grundval av en särskild urvalsmetod som är anpassad till produktens klass och komplexitet. Här hittar du alla manualer i kategorin Programvara. Om ett ansökningsförfarande inte leder till en anställning, raderas de uppgifter som angetts av den sökande senast fyra månader efter det att beslutet har meddelats. Verkan av skyddsåtgärderna för att säkerställa att de elektroniska uppgifterna och det elektroniska innehållet inte kan manipuleras. Read Answer How do I migrate from the mydlink app to the new mydlink app version 2. Om du har ett Microsoft-användarkonto och är inloggad på ditt Microsoft-användarkonto när du besöker vår webbplats, samordnas dessa uppgifter direkt med ditt Microsoft-användarkonto.

Tillverkarna får tillhandahålla bruksanvisningar i elektronisk form i stället för i pappersform till de produkter som anges i punkt 1, på följande villkor: a Produkterna och tillbehören är avsedda att uteslutande användas av yrkesmässiga användare. Vänligen arbeta alltid enligt de instruktioner som för tillfället lagras i databasen, eftersom det finns risk för att de ersätts lokalt av en ny version utan något meddelande! Top Support Videos. Om du väljer detta, kan vi informera den valda återförsäljaren genom att vidarebefordra dina uppgifter. På detta sätt kan förfrågningar via kontaktformuläret eller beställningar överföras säkert via webbplatsen. Rumstermostat insats med givaranslutning Bruksanvisning. Wir verkaufen ausschließlich an gewerbliche Kunden Unternehmer, Gewerbetreibende, Freiberufler und öffentliche Institutionen und nicht an Verbraucher.

Programvara, OS uppdateringar och applikationer

Konsekvenserna av att den särskilda webbplatsen eller internet i allmänhet tillfälligt inte är tillgängligt eller inte finns att tillgå i vårdinrättningen och säkerhetsåtgärder för att hantera en sådan situation. En unik referens som ger direkt tillträde och all annan information som användaren behöver för att identifiera och få tillgång till bruksanvisningen. De är också bundna av våra instruktioner. Multilingual display. Official Journal. Du behöver då ett personligt användarkonto. Den rättsliga grunden för detta är kravet att uppfylla ett avtal med Google enligt artikel 6. Information om var, hur och inom vilken tid bruksanvisningar i pappersform kan beställas och erhållas utan extra kostnad, i enlighet med artikel 5. Den avsedda användarens kunskap och erfarenhet, i synnerhet när det gäller produktens användning och användarnas behov. Du kan skicka återkallandet till de kontaktadresser som anges i § 1 eller genom att bekräfta avanmälningslänken i det aktuella e-postmeddelandet. Den riskbedömning som avses i artikel 4 ska visa att säkerheten är densamma eller bättre med bruksanvisningar i elektronisk form jämfört med bruksanvisningar i pappersform. Pinnacle Studio Moviebox Deluxe 9 anvisning. Informationen om hur man får tillgång till bruksanvisningarna i elektronisk form ska innehålla följande:. DCH-M installation guide. Artikel 6 1. Tillverkaren ska i sin katalog eller annan relevant produktinformation lämna information om den programvara och maskinvara som krävs för att visa bruksanvisningen. Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP B Ringing tone melodies 1 -5 from the surface-mounted home station video for use in the surface-mounted home station video Plus Bestell-Nr. För att förhindra att paketet aviseras av externa speditörer, måste din återkallelse göras direkt till speditören. Video- eller ljudfiler får erbjudas som tillägg till texten. Why can't I log in to the mydlink app version 1. Alla dokumenten innehåller olika språk.

För att användarna ska ha villkorslös tillgång till bruksanvisningar i elektronisk form och för att det ska vara lätt att sprida information om uppdateringar och produktvarningar bör bruksanvisningarna även finnas tillgängliga på en webbplats. Här hittar du alla manualer i kategorin Programvara. När det gäller fast installerade medicintekniska produkter ska informationen också lämnas på själva produkten. Tillverkarna ska tillhandahålla bruksanvisningar i elektronisk form i alla medlemsstater där produkten tillhandahålls eller tas i bruk, utom i vederbörligen motiverade fall enligt den riskbedömning som avses i artikel 4. Om ett ansökningsförfarande inte leder till en anställning, raderas de uppgifter som angetts av den sökande senast fyra månader efter det att beslutet har meddelats. Hittar du inte produkten du letar efter?