bruksanvisningar - English translation – Linguee

De skall också meddela åtgärdens förväntade effekter på konsumenternas hälsa och säkerhet tillsammans med en riskbedömning som genomförts enligt de allmänna principer för bedömning av kemiska ämnens risker som avses i artikel De principer för en god förvaltning som ombudsmannen på ett förtjänstfullt sätt skapat är allmänhe te n s bruksanvisningar f ö r eurobyråkratin. Syftet med detta direktiv är att se till att elektrisk utrustning som tillhandahålls på marknaden uppfyller krav som tillgodoser en hög skyddsnivå avseende människors och husdjurs hälsa och säkerhet samt avseende egendom, samtidigt som man säkerställer att den inre marknaden fungerar. Återkallelsen kan genomföras inom ramen för uppförandekoder på området i den berörda medlemsstaten, när sådana finns. För att garantera en effektiv marknadsövervakning i syfte att säkerställa en hög skyddsnivå för konsumenternas hälsa och säkerhet, som inbegriper samarbete mellan deras behöriga myndigheter, skall medlemsstaterna se till att metoder med lämpliga medel och förfaranden införs, vilka särskilt kan inbegripa. Vid skickar då ett meddelande med en bekräftelselänk till den e-postadress du angett. För att säkerställa enhetlighet mellan sektorer och undvika tillfälliga varianter bör förfarandena för bedömning av överensstämmelse väljas från dessa moduler. De personuppgifter som tillhandahållits för ovannämnda ändamål kommer att behandlas tills de inte längre är nödvändiga eller du återkallar ditt samtycke till behandling. Vid en allvarlig risk skall informationen åtminstone omfatta a uppgifter som gör det möjligt att exakt identifiera produkten eller partiet i fråga, b en fullständig beskrivning av den risk som är förknippad med de aktuella produkterna, c alla tillgängliga uppgifter som kan behövas för att produkten skall kunna spåras, d en beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att förebygga risker för konsumenter. Current searches: hinderassistoavsiktligtgrowhandpenningtake caresolastrike outbanksysteminverterpensionssystemetperformance measurestemperaturerscrutinymätdata. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras och om hur uppgiften ska formuleras ska varje medlemsstat själv utfärda. Importörer som anser eller har skäl att tro att elektrisk utrustning som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få den elektriska utrustningen att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla utrustningen. Om en importör anser eller har skäl att tro att elektrisk utrustning inte överensstämmer med de säkerhetskrav som avses i artikel 3 och som anges i bilaga I får importören inte släppa ut den elektriska utrustningen på marknaden förrän den överensstämmer med de tillämpliga kraven. REMS S. De syftar till att göra internetutbudet mer användarvänligt och effektivt. Den elektriska utrustningen uppfyller inte de säkerhetskrav som avses i artikel 3 och som anges i bilaga I med avseende på människors eller husdjurs hälsa eller säkerhet eller med avseende på egendom. Invändningen påverkar inte de personuppgifter som är absolut nödvändiga för utförandet av betalningen. Importörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet i pappersform eller elektronisk form ge myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att den elektriska utrustningen överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten. Som vår kurator på universitetet sa: läs abstrakten. Om du bekräftar länken, aktiveras dina inställningar för att ta emot e-post och tiden för ändringen registreras. Underrättelsen skall särskilt innehålla de upplysningar som anges i riktlinjerna enligt punkt 8, åtminstone a information för att identifiera produkten, b en beskrivning av den aktuella risken, inklusive en sammanfattning av resultaten av eventuella provningar eller analyser och de slutsatser från dessa som är relevanta för bedömningen av risknivån, c arten av och varaktigheten hos vidtagna åtgärder eller påbörjade insatser eller beslutade åtgärder i förekommande fall, d information om saluföringsleden och om distribution av produkten, särskilt om mottagarländerna. Kommissionen ska rikta beslutet till alla medlemsstater och omedelbart delge dem och den eller de berörda ekonomiska aktörerna beslutet. Uppgifter som krävs för att hantera beställningen är markerade som obligatoriska fält. Myndigheter som mottar information som omfattas av tystnadsplikt skall se till att informationen skyddas. Vid utövandet av denna rätt till invändning ber vi dig förklara anledningen till att vi inte ska behandla dina personuppgifter på det sätt som skett.

Om marknadskontrollmyndigheterna vid den utvärdering som avses i första stycket konstaterar att den elektriska utrustningen inte uppfyller kraven i detta direktiv ska de utan dröjsmål ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att den elektriska utrustningen ska överensstämma med dessa krav, dra tillbaka utrustningen från marknaden eller återkalla den inom en rimlig period som de fastställer i förhållande till typen av risk. Artikel 11 Identifiering av de ekonomiska aktörerna De ekonomiska aktörerna ska på begäran identifiera följande aktörer för marknadskontrollmyndigheterna: a Ekonomiska aktörer som har levererat elektrisk utrustning till dem. Om varken en medlemsstat eller kommissionen inom tre månader efter mottagandet av den information som avses i punkt 4 andra stycket har rest invändningar mot en tillfällig åtgärd som vidtagits av en medlemsstat ska åtgärden anses vara berättigad. Quick search. Detta kommer att ta flera dagar tills de flesta kolonin är färgade med pulver. Dina personuppgifter vidarebefordrar vi endast till tredje part om du uttryckligen har lämnat ditt samtycke enligt artikel 6. Lus i ett barn - det effektivaste sättet att behandla.

bruksanvisningars - Wiktionary

Innan OptiSet används måste bruksanvisningen som är inkluderad i bipacksedeln läsas noggrant. Diamantkärnborrning, Diamantslitssågning. Innan distributörerna tillhandahåller elektrisk utrustning på marknaden ska de kontrollera att utrustningen är försedd med CE-märkning, att den åtföljs av de dokument som krävs och av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna och andra slutanvändare i den medlemsstat där den elektriska utrustningen ska tillhandahållas på marknaden samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artikel 6. MalationMars. Ett sådant beslut bör omfatta förbud att exportera produkten i fråga, såvida inte exceptionella omständigheter i det enskilda fallet gör det möjligt att besluta om att införa ett partiellt förbud eller inget förbud alls, i synnerhet när ett system med förhandsmedgivande föreligger. Hur bli av med myror i en lägenhet hemma. Varje beslut som fattas enligt detta direktiv och som begränsar utsläppandet av en produkt på marknaden, eller som kräver att produkten skall dras tillbaka eller återkallas, skall motiveras på ett tillfredsställande sätt. Det direktivet bör omarbetas av tydlighetsskäl. Delförteckning Secco 50 Secco De skall genast underrätta kommissionen om detta. Om du inte vill att informationen ska slås samman med ditt Google-användarkonto, måste du logga ut från Googles användarkonto innan du väljer YouTube-videon. När så krävs skall de organisera eller besluta om sådana åtgärder som anges under punkt 1 f om de insatser som tillverkarna och distributörerna genomför för att fullgöra sina skyldigheter inte är tillfredsställande eller är otillräckliga. Om den elektriska utrustningen utgör en risk ska distributörerna dessutom omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater på vilkas marknad de har tillhandahållit den elektriska utrustningen, och lämna uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits. Medlemsstaterna ska se till att lämpliga begränsande åtgärder, till exempel tillbakadragande av den elektriska utrustningen från marknaden, utan dröjsmål vidtas i fråga om den elektriska utrustningen. Det är på försäljning på hyllor av hushålls kemiaffärer, i veterinärapotek. De principer för en god förvaltning som ombudsmannen på ett förtjänstfullt sätt skapat är allmänhe te n s bruksanvisningar f ö r eurobyråkratin. Sådana åtgärder som anges under b i tredje stycket skall vidtas på frivillig grund eller på begäran av de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 8. Use quotation marks to search for an "exact phrase". Kommissionen skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra de hänvisningar till Europastandarder som har antagits och utarbetats i enlighet med de krav som avses i punkt 1. Personuppgifter är alla uppgifter som kan relateras till dig som person, t. Tjänsten aktiveras först när du använder den aktivt. Ekonomiska aktörer som har levererat elektrisk utrustning till dem. It does not match my search. Det betyder att det är helt ny elektrisk utrustning tillverkad av en tillverkare som är etablerad i unionen eller elektrisk utrustning, oavsett om den är ny eller begagnad, som importeras från ett tredjeland.

Vid utsläppandet på marknaden bör varje importör på den elektriska utrustningen ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och den postadress på vilken han eller hon kan kontaktas. Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar Akkus, Schnellladegeräte, Spannungsversorgungen. Han är alltid i min garderob. Use the Advanced search. Arbetslösningen är framställd av ett torrt substrat i fabriksförpackningen på 30 och 60 gvilket gradvis tar upp den nödvändiga koncentrationen av den aktiva substansen med vatten.

Karbofos: bruksanvisningar och recensioner av trädgårdsmästare - Andra

Lus i ett barn - det effektivaste sättet att behandla. Open menu. Artikel 8 Importörernas skyldigheter 1. Det är på försäljning på hyllor av hushålls kemiaffärer, i veterinärapotek. Återkallelsen kan genomföras inom ramen för uppförandekoder på området i den berörda medlemsstaten, när sådana finns. Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts eller hänvisningar till de andra tekniska specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras:. Help Print this page. De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv skall i följande frågor antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel För att säkerställa att den elektriska utrustningen används säkert och i tillämpningar som den är avsedd för, ska de väsentliga uppgifterna anges på den elektriska utrustningen eller, om detta inte är möjligt, i ett medföljande dokument. Delförteckning Cobra 22 från Masch. Möjligheten att uppnå en högre säkerhetsnivå eller att införskaffa andra produkter som medför en lägre risk skall inte utgöra en tillräcklig grund för att en produkt skall anses som farlig. Detta gör det möjligt att framgångsrikt använda kolofos från myror och flugor både i huset och i trädgården. Artikel 10 1. Search tips. De ekonomiska aktörerna bör, i förhållande till den roll de har i leveranskedjan, ansvara för att elektrisk utrustning överensstämmelse med detta direktiv, så att en hög nivå säkerställs i fråga om skydd av allmänna intressen, såsom människors och husdjurs hälsa och säkerhet, samt egendom, och så att rättvisa konkurrensvillkor på unionsmarknaden garanteras. In force: This act has been changed. Artikel 26 Införlivande 1. Elektrisk utrustning som överensstämmer med harmoniserade standarder eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidningska förutsättas överensstämma med de säkerhetskrav som avses i artikel 3 och som anges i bilaga I som omfattas av dessa standarder eller delar av dem. Artikel 8 1. Eftersom ett sådant beslut inte är direkt tillämpligt för de ekonomiska aktörerna bör medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra det. Importörerna får endast släppa ut sådan elektrisk utrustning på marknaden som överensstämmer med kraven. När den information som enligt detta direktiv krävs för identifiering av andra ekonomiska aktörer bevaras, bör ekonomiska aktörer inte vara skyldiga att uppdatera denna information vad gäller andra ekonomiska aktörer som antingen har levererat elektrisk utrustning till dem eller till vilka de har levererat elektrisk utrustning. Skyldigheten att införliva de oförändrade bestämmelserna följer av det tidigare direktivet. För att de ekonomiska aktörerna ska kunna visa, och de behöriga myndigheterna kunna säkerställa, att elektrisk utrustning som tillhandahållits på marknaden uppfyller säkerhetskraven måste det fastställas förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

Sanktionerna bör vara effektiva, proportionella och avskräckande. EU case-law Case-law Digital reports Directory of case-law. Bruksanvisning UDT Ø mm mm. De uppgifter som du lämnat används uteslutande för att kontakta dig och för att behandla din relaterade förfrågan. Bladlus i sorrel - vad man ska bearbeta och hur man kämpar. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot e-post.

Damm från kackerlackorna "rent hus": bruksanvisningar - Andra

Om ett ansökningsförfarande inte leder till en anställning, raderas de uppgifter som angetts av den sökande senast fyra månader efter det att beslutet har meddelats. Artikel 8 1. Alla ekonomiska aktörer som släpper ut elektrisk utrustning på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar utrustningen på ett sådant sätt att det kan påverka överensstämmelsen med detta direktiv, bör anses vara tillverkare och bör därför ikläda sig tillverkarens skyldigheter. De närmare föreskrifterna skall fastställas genom de riktlinjer som avses i punkt 8. Denna invändning måste dock lämnas in direkt till apilayer. Skyldigheten att införliva detta direktiv med nationell lagstiftning bör endast gälla de bestämmelser som utgör en innehållsmässig ändring i förhållande till det tidigare direktivet. Instruktioner på pulver var ingen tid att studera, hoppades på "kanske" och snabbt sprinklad pulver utan några handskar och masker. Det samma gäller för initiativansökningar. Ekonomiska aktörer som de har levererat elektrisk utrustning till. The instructions for use of a foodstuff shall be indicated in such a way as to enable appropriate use to be made thereof. Beslut som rör specifika och individuellt identifierade produkter eller partier av produkter skall dock gälla utan någon tidsbegränsning. Detta nätverk skall utvecklas på ett samordnat sätt med andra befintliga gemenskapsförfaranden, särskilt RAPEX. Invändningen påverkar inte de personuppgifter som är absolut nödvändiga för utförandet av betalningen. Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen på varje enskild elektrisk utrustning som uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv. Authentic language. De harmoniserade standarder som är relevanta för detta direktiv bör även beakta Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 7. RAPEX omfattar produkter enligt definitionen i artikel 2 a, vilka medför en allvarlig risk för konsumenternas hälsa och säkerhet. Informationen ska innehålla alla tillgängliga uppgifter, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera den elektriska utrustningen, dess ursprung och leveranskedja, den risk den elektriska utrustningen utgör, vilken typ av nationella åtgärder som vidtagits och deras varaktighet. Kommissionen skall med bistånd av den kommitté som avses i artikel 15 fastställa innehåll och utforma standardformulär för de underrättelser som avses i denna bilaga, samtidigt som de säkerställer att systemet blir effektivt och fungerar bra. Artikel 21 1. Jag lyssnade inte på rådet. Granskningsförfarandet bör användas vid antagandet av genomförandeakter med avseende på elektrisk utrustning som överensstämmer med kraven men som utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet eller för andra aspekter av skyddet i allmänhetens intresse. Vad äter myror hemma. EU case-law Case-law Digital reports Directory of case-law.

Den rättsliga grunden för detta är artikel 9. Medlemsstaten skall också underrätta kommissionen om varje ändring eller upphävande av sådana åtgärder. Det är alltid möjligt att göra ändringar i användarkontot eller radera det. Amended by. Search tips. En övergripande gemenskapslagstiftning som inför ett allmänt krav på produktsäkerhet och som innehåller bestämmelser om tillverkares och distributörers allmänna förpliktelser, om kontroll av tillämpningen av gemenskapens krav på produktsäkerhet, om snabbt informationsutbyte och i vissa fall om åtgärder på gemenskapsnivå bör bidra till detta mål. Droger från kackerlackor förekommer i försäljning med otrolig snabbhet.

bruksanvisningars

Den skall även utan dröjsmål underrätta kommissionen om varje ändring eller upphävande av sådana åtgärder eller ingripanden. EU case-law Case-law Digital reports Directory of case-law. De genomförandeakter som avses i första stycket i denna punkt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel Use a question mark? Search tips. Drogen dödar inte bara skadedjur, utan motverkar också nya kolonier av flygande parasiter. Swedish English Swedish. Show algorithmically generated translations. Om sådan bristande överensstämmelse som avses i punkt 1 kvarstår ska den berörda medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda tillhandahållandet av den elektriska utrustningen på marknaden eller se till att den återkallas eller dras tillbaka från marknaden. Bruksanvisningarna för produkter som avger strålning skall innehålla närmare upplysningar om typen av avgiven strålning, möjligheter att skydda användaren, möjligheter att undvika att produkterna används på felaktigt sätt samt om hur riskerna vid installation kan elimineras. This document is an excerpt from the EUR-Lex website. Medlemsstaterna bör också säkerställa en lämplig samordning mellan de olika myndigheter som utsetts. Om ett ansökningsförfarande inte leder till en anställning, raderas de uppgifter som angetts av den sökande senast fyra månader efter det att beslutet har meddelats. To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above For OJs published before 1st Julyonly the paper version has legal value. Artikel 7 Tillverkarens representant 1. Fullmakten ska ge tillverkarens representant rätt att åtminstone a inneha EU-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen för att kunna uppvisa dem för de nationella marknadskontrollmyndigheterna i tio år efter det att den elektriska utrustningen har släppts ut på marknaden, b på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge den myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att elektrisk utrustning överensstämmer med kraven, c på begäran samarbeta med de behöriga nationella myndigheterna om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med den elektriska utrustning som omfattas av fullmakten. De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med elektrisk utrustning som de tillhandahållit på marknaden. De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 20 april Om medlemsstaterna erhåller en underrättelse i enlighet med artikel 12, skall de senast inom den tidsperiod som anges i de riktlinjer som avses i punkt 8 informera kommissionen om. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser. DeepL Translator Linguee.

Kackerlackor kommer att tvingas söka efter en annan fristad. Du har möjlighet att invända mot behandlingen av dina personuppgifter genom att kontakta PayPal. Bruksanvisningar o c h eventuella säkerhetsföreskrifter för användningen och i förekommande fall de särskilda krav som anges i godkännandet, inbegripet djurart och djurkategori för vilken tillsatsen eller förblandningen av tillsatser är avsedd. Åtgärder som vidtas enligt detta förfarande är temporära, om de inte gäller enskilda identifierade produkter eller partier av produkter. Kall dimma från bedbugs - recensioner och behandling.