Downloads - M Marathon Maus – Logitech Support und Downloads

Försök att använda musen på ett annat underlag. Remo va quaisquer objectos metálicos colocados entr e o rato e o r eceptor Unifying. Logitech Unifying receiver Height: 0. Präsentationsgerät Spotlight Alle Präsentationsfernbedienungen. This can be. Simplesmente feche a janela. As funcionalidades básicas do rato estarão activ as sem a instalação do sof twar e, mas o software será necessário para utilizar. USB Unifying. V erplaats de Unifying-ontvanger naar een USB-poort die zich dicht er bij de muis bevindt, of ga naar. Βεβαιωθείτε ότι η πολικ ότητα της μπατα ρίας είναι σωσ τή. Se il ricevit ore Unifying è collegat o a un hub USB, provar e a collegarlo direttament e al computer. Démarrage de Logitech Control Center Macintosh. Se o indicador. Überfliegen Sie lange Dokumente und Webseiten mit einer einzigen Bewegung. V erificare che la polarità delle batt erie sia corretta. Bin enttäuscht über die magere Anleitung. Power on - die kabellose Maus hält bis zu drei Jahre durch mit nur einem Satz Batterien. Måste USB sättas i datorn eller kan den sättas i skärmen. Ο δείκτης του ποντικιού δεν κινείται κ αθόλου. Fare yazılımını yükleyin is teğe bağlı. Se il problema persist e, contattare il Servizio di assist enza clienti Logitec all'indirizzo www. Print page 1 Print document 6 pages. Branchez le récepteur Unifying dans un port USB plus proche ou aceda a www.

Page 6 6. Εάν ο δέκτης Unifying είναι τοποθετημένος σε έναν διανομέα USB, δοκιμάστε να τον τοποθετήσετε απευθείας στον υπολ ογισ τή σας. Apple, Mac et Macintosh sont des marques de Apple Inc. Wie verbindet man die Maus mit dem PC. T o get t he latest software f or your mouse, go t o www. Musens grundfunktioner fungerer sel vom du ikke inst allerer softwaren, men hvis du vil bruge den vandr ette scr ollefunktion. Unifying alıcısını far eye daha yakın bir USB bağlantı noktasına taşıyın v eya Unifying alıcısının f areye daha yakın bir k onuma.

Getting Started - M Marathon Mouse – Logitech Support + Download

Güç anahtarının AÇIK k onumunda olduğundan emin olun. Mac®-gebruik ers hebben de sof twar e ook nodig om de functies van de V orige, V olgende en middelste knop in t e schak elen. Relaterade produktmanualer. Démarrage de SetPoint Windows®. R emove metallic objects betw een the mouse and Unifying receiv er. Die Lebensdauer der Batterien beträgt bis zu drei Jahre. Aanwijzer bew eegt helemaal niet? Erratic pointer movement or missed button clicks? Wie bedient man die verschiedenen Knöpfe an der Maus und Tastatur. Käynnistä SetPoint Windows. Pointer does not mov e at all? Was schaut dabei heraus. De muissoftware installeren optioneel. Schließen Sie dieses Fenster. This can be. Clique duas vezes no atalho SetPoint na área de trabalho ou clique. Onvoorspelbaar muisgedr ag of muisklikken die niet werk en? Kontr ollera att batterierna sitt er rätt placerade. Vuelv a a conectar el ratón y el receptor Unifying mediant e el sof tware Logit ech Unifying consulte la sección Unifying. Radio frequency RF interference from other sources, such as wireless speakers, cell. Med bildskärm. Flytter markøren sig i ryk, eller bliver klik med musen ikk e registreret? OS X: Ao conectar o receptor Unifying. Previous Page.

Voll ausgestattet. Als de Unifying-ontvanger op een USB-hub aangeslot en is, probeer de ontvanger dan dir ect op uw computer aan t e sluiten. Beveg er ikke markøren seg? Präzise Steuerung des Mauszeigers Die optische Abtastung von Logitech bietet eine präzise Cursor-Steuerung und eine einfache Navigation auf den meisten Oberflächen mit dpi. A yuda con la instalación.

LOGITECH M QUICK START MANUAL Pdf Download | ManualsLib

Les utilisateurs Mac® doiv ent également installer le logiciel pour activer les f onctions des boutons Précédent e. Si le témoin de niv eau des piles s'allume en rouge ou r este ét eint, remplacez les piles. Mak e sure the po wer switc h is in the ON position. OS X: Når du setter inn Unifying-mottakeren, kan det hende at vinduet Tastaturoppsettassistent kommer opp. Varmista, että virtakytkin on päällä. F areniz için en yeni y azılımları edinmek üzere. Art des Missbrauchs: Spam. OS X: Wanneer u de Unifying-ontvanger aansluit, kan het dialoogvenster met de configuratie-assistent. T ry reconnecting the mouse and Unifying receiv er using the Logitec h Unifying sof twar e refer t o the Unifying section. Lars Erik Andersson, Inga kommentarer 0. Inicie o Logitech Control Center Macintosh. Wireless device does not work or is not recognized 6 pages. Si le récepteur Unifying est br anché dans un hub USB, branchez-le plutôt direct ement sur l'ordinat eur. Du hittar den senast e versionen av progr amvaran för din mus på www. Erratic pointer mo vement or missed button clicks? Hvis ingen af disse råd løser problemet, kan du k ontakte Logitec hs suppor tafdeling på www. Försök att använda musen på ett annat underlag. R emove metallic objects betw een the mouse and Unifying receiv er. Flytt metallobjekt er som befinner seg mellom musen og Unifying-mottaker en. V ous pouvez utiliser les fonctions de base de v otre souris sans installer le logiciel, mais v ous en aurez besoin pour profit er.

Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Se il problema persist e, contattare il Servizio di assist enza clienti Logitec all'indirizzo www. Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Power on - die kabellose Maus hält bis zu drei Jahre durch mit nur einem Satz Batterien. Battery life Battery life: 36 months Battery life may vary based on user and computing Batteries Details: 2 x AA included.

Logitech m marathon mouse Bedienungsanleitung

Use el ratón en otra super ficie. Zorg erv oor dat de batterijpolarit eit juist is. Pour personnaliser les paramètres de la. Avvio di SetPoint Windows. Instalar el software del ratón opcional. Bu pencereyi kapatabilirsiniz. Make sure the power switch is in the ON position. Fjern eventuelle met algenstande som er placeret mellem musen og Unifying-modtager en. Unifying consulte a secção Unifying deste manual. If the Unifying r eceiver is plugged int o a USB hub, tr y plugging it directly int o your comput er. Mac®-tiet okoneissa ohjelmist o tarvitaan myös. Assurez-vous que la polarité des piles est respectée. Para personalizar la configuración del mouse. The full-sized, contoured shape follows the natural curve of your hand, so you can stay productive longer. Se o indicador de pilhas acender a luz vermelha ou não acender luz nenhuma, substitua as pilhas. Buttons Number of buttons: 5. Prøv at slutte Unifying-modt ageren til en anden USB-port. When your device isn't working, the problem is likely a connection or power issue. Om Logitech M Flyt Unifying-modtageren til en USB-port som er tætt ere på musen, eller bestil en holder til at stå på bordet. All rights reserved. Lukt het nog st eeds niet, neem dan contact op met Logitech-klant ensuppor t op www.

Die Abtastung funktioniert nicht auf Spiegeln oder Glas. Om Unifying-mottagar en är ansluten till en USB-hubb kan du försöka anslut a den direkt till datorn istället. Präzise Steuerung des Mauszeigers Die optische Abtastung von Logitech bietet eine präzise Cursor-Steuerung und eine einfache Navigation auf den meisten Oberflächen mit dpi. Remova quaisquer objectos metálicos colocados entre o rato e o. Sign In OR. Inicio de Logitech Control Center Macintosh. Relaterade produktmanualer.

Logitech M705 Quick Start Manual

Iniciar o SetPoint Windows. Se il ricevit ore Unifying è collegat o a un hub USB, provar e a collegarlo direttament e al computer. Meine Maus läßt sich nicht mehr verbinden, es blinkt immer die 3. Radio frequency RF interference from other sources, such as wireless speakers, cell. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Logitech M att svara på din fråga. R emove metallic objects betw een the mouse and Unifying receiv er. Pointer does not mov e at all? Unifying alıcısını farklı bir USB bağlantı noktasına t akmayı deneyin. Si le témoin de niv eau des piles s'allume en rouge ou r este ét eint, remplacez les piles. Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein. İşaretçi harek et etmiyor mu? OS X: Dialogrutan med installationsassistenten kan visas när du ansluter Unifying-mottagaren. Kontroller at der er strøm på batt eriet ved at slukk e og derefter tænde musen. Marathon Mouse M Uusimman hiiriohjelmiston v oit ladata osoitteesta www. Retire objetos metálicos situados entre el ratón y el receptor Unifying. T ente v oltar a ligar o rato e o r eceptor Unifying com o software Logit ech Unifying consulte a secção Unifying dest e m anual. Du finner den ny este prog ramvaren til musen på www. Use Logitech Options to customize all five buttons of M, including conveniently located thumb controls. T ry plugging the Unifying receiver int o a dif f erent USB port. Si ces conseils ne donnent aucun résultat, contact ez le Service clientèle de Logitech à l'adr esse www. When your mouse is detected, you'll see the confirmation message below. Il movimento del puntatore è ir regolare o quando si fa clic con i pulsanti, il mouse non reagisce?

V ervang de batteri jen, als het batterijlampje r ood brandt of helemaal niet brandt. Print page 1 Print document 2 pages. Jos Unifying-vastaanotin on liit etty USB-keskittimeen, k okeile liittää se suoraan tiet okoneeseen. Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Iniciar o SetPoint Windows. SetPoint starten Windows. Flytter markøren sig slet ikk e?